levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกิตติมศักดิ์
กิจกรรมทางสังคม เอวายซี
กิจกรรมองค์กร เอวายซี
นโยบายและวัตถุประสงค์
Student Exchange
Inbound Exchange Programs in Thailand
English Programs For School
English Summer Camps
English Camps for School
English Summer Course
English Summer Courses for School
October Programs
AYC Chinese Program
School Camps
English Program For School
Work And Travel
English Summer Camps
English Summer Course
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ
หน้าแรก > Area Representative > ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค > 
Version
 
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ

นามสงเคราะห์ศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการฯ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี ประเทศไทย

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนฯ เอวายซีถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน และคณาจารย์อาสาสมัคร เอวายซี ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลากรทางการศึกษา ที่อุทิศเวลาในการทำงานเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

ศูนย์ประสานงาน เอวายซี ประเทศไทย เขตภาคกลาง

 1. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
  โดย ผอ.ประเสริฐ เกษตรเอี่ยม / อาจารย์วาสนา ตัณฑกูล / อาจารย์อรุณ แสงนาค / อาจารย์พรทิพย์ ตระกูลโตนิยม
 2. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
  โดย ผอ.รัชนี ศุภพงษ์ / อาจารย์อัมพร เนื่องฤทธิ์ / อาจารย์ปราณี ชอบทางศิลป์ / อาจารย์สมชาย หีบงา
 3. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสุวิช พึ่งตน / อาจารย์สุรางรัตน์ แก่นทรัพย์ / อาจารย์ศิริณี นันทศรี / อาจารย์ขนิษฐา วรรณศิลป์ / อาจารย์ปัทมา ปัทมสูต / อาจารย์ระเบียบ นาอุดม / อาจารย์กรรณิกา ศิริวรรณ
 4. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง
  โดย รอง ผอ.ฉลอง ปิ่นทอง / อาจารย์สุพร ไชยวรินทรกุล / อาจารย์จตุอาภา เอี่ยมศิริ
 5. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
  โดย ผอ.อรสา ขวัญเมือง / อาจารย์ภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ / อาจารย์สุรีรัตน์ นาวีระ / อาจารย์สุกัลยา นวลจันทร์ / อาจารย์สุมาลี ศรีประเสริฐ / อาจารย์สมปอง คำแย้ม
 6. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
  โดย ผอ. วัฒนพงศ์ เสมา / อาจารย์ประพันธ์ จีนปรุ / อาจารย์พัชรี แสงฤดี / อาจารย์พัฒนา หน่ายมี / อาจารย์มิ่งขวัญ จุนขุนทด / อาจารย์เพ็ญขวัญ คันธาวัฒน์ / อาจารย์กษุณา จำนงบุตร

ศูนย์ประสานงาน เอวายซี ประเทศไทย เขตภาคเหนือ

 1. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์
  โดย ผอ.บุบผา เสนาวิน / อาจารย์จินดา ยัญทิพย์ / อาจารย์วิเชียร โฉมนาค / อาจารย์ประคอง พัฒนาธรชัย / อาจารย์กัญมณ เครือสูงเนิน / อาจารย์จุฑามาศ แสงประทีปทอง / อาจารย์ธนาภรณ์ พัฒนาธรชัย
 2. ศูนย์ประสานงาน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
  โดย ผอ.วินัย ทองแย้ม / อาจารย์สุรพล ทรงศักดิ์สุจริต / อาจารย์กรองกาญจน์ น้อยประชา / อาจารย์บำรุง อ่ำรอด / อาจารย์วิชชุนัย ขำประไพ / อาจารย์พจนาถ ขำประไพ / อาจารย์อาภาภรณ์ กุ่มดวง / อาจารย์มีชัย โพธิ์มูล / อาจารย์เมธินี นันทมนตรี
 3. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดพิจิตรโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
  โดย ผอ.เสน่ห์จิตต ศุภศิริรักษ์ / อาจารย์สุมน ชูประสิทธิ์
 4. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  โดย ผอ.สุมนา พุ่มประพาฬ / อาจารย์สมศักดิ์ พุ่มสลุด / อาจารย์ศิริลักษณ์ ลาวิณห์ / อาจารย์ลาวัลย์ สบประสงค์ / อาจารย์กอบแก้ว ยลพันธ์ / อาจารย์นิชรา องอาจบุญ / อาจารย์วราภรณ์ น้อยวงศ์ / อาจารย์ทัศภรณ์ จนิลรัตนพงษ์
 5. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  โดย อาจารย์กาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม / อาจารย์พัฒนี ศักดิ์เดชานนท์ / อาจารย์ปริศนา น้อยใจดี / อาจารย์ชัยวัฒน์ พวงทอง
 6. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี
  โดย ผอ.นันทิยา ชุณณวงษ์ / อาจารย์พรรณศิริ กุลนาถศิริ / อาจารย์เย็นตา ทำก้อม
 7. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  โดย ผอ.ชำนาญ นาอุดม / อาจารย์พรสวรรค์ บุญแถม / อาจารย์พนิดา เสนามนตรี / อาจารย์จินตนา ชัยมี 
 8. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม
  โดย ผอ.สมเกียรติ มั่นเมือง / อาจารย์ดำรงค์ นวลฉิ่ม / อาจารย์นลิน สมวงษ์อินทร์ / อาจารย์กรรณิกา สะมะโน / อาจารย์อรทัย ธิวงศ์คำ / อาจารย์จันทร์ฉาย บุบผะศิริ
 9. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  โดย ผอ.อดิสัย วิเศษวัชร์ / อาจารย์วนิดา ชิณะวงศ์ / อาจารย์ดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยา / อาจารย์ประณีต คำนันท์ / อาจารย์อุ่นเรือน มีชำนาญ
 10. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  โดย ผอ.ปรีชา บำบัด / อาจารย์นภา แก้ววรรณดี / อาจารย์จินดา บุญลอด / อาจารย์วัลลิกา อ่วมทิพย์ / อาจารย์พัชนีย์ ศิลปะสนธยานนท์
 11. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดพะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  โดย ผอ.สุรัตน์ เจียตระกูล / อาจารย์พีระพันธ์ จอมมูล / อาจารย์จินดา คำปันไชย / อาจารย์รำไพ ชุมชอบ / อาจารย์รำไพ ชุมชอบ / อาจารย์สุมิตรา สุขีโมกข์ / อาจารย์สุจิตรา หมีวงษ์
 12. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร
  โดย ผอ.อำนวย อุตตระพะยอม / ดร.ไพลิน กาญจนภานุพันธ์ / อาจารย์บุษยพรรณ อาสิงสมานันท์ / อาจารย์เรณู ประพันธ์ / อาจารย์พัทยา หาญเมืองใจ / อาจารย์อารี เลิศจรรยารักษ์ / อาจารย์มงคล ผุสดี
 13. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยา
  โดย ผอ.กิตติโชต ห้อยยี่ภู่ / อาจารย์ลำแพน จำปา / อาจารย์วิวัฒน์ เจี่ยงเพ็ชร / อาจารย์นิรชา คำวัง
 14. ศูนย์ประสานงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
  โดย ผอ. วิทยา รักสัจจา / นางสุมิตรา วงศ์แสวง / นางนิรมล ชัยสิทธิ์ / นางเยาวภรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์ / นางสุวดา นิยมกูล / นางพรพิมล เสาวภา
 15. ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  โดย ผอ. นายบรรจง พลฤทธิ์ / รอง ผอ. นายสมพงษ์ ตันติวรวิทย์ / นางจริยา อนุกูล / นางดาริณี จาตุประยูร / นางสุวิมล จิตแจ้ง

ศูนย์ประสานงาน เอวายซี ประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดเลย โรงเรียนเลยวิทยาคม
  โดย ผอ.โกศล บุญไชย / อาจารย์ชุมศรี ศิริพงศ์ / อาจารย์เฉลียว ปัทมาลัย / อาจารย์เพ็ญแข จันทนา
 2. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
  โดย ผอ.ประทวน สมบูรณ์ / อาจารย์ภุชงค์ วงศ์กัณหา / อาจารย์ฉันทนา ศรีริทารา / อาจารย์เชวงศักดิ์ เมืองรี / อาจารย์อมรวัลย์ มุ่งภู่กลาง
 3. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม
  โดย ผอ.อดิศักดิ์ มุ่งชู / อาจารย์อำนาจ ปักกาเต / อาจารย์กลีบสมุทร แสนมี / อาจารย์อรนุช พลลาภ
 4. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  โดย ผอ.วิรัช เจริญเชื้อ / อาจารย์อาภรณ์ ศรีวรสาร / อาจารย์อวนใจ ประเสริฐทรง / อาจารย์ศิริฒนา ต่อนี / อาจารย์เนรมิต จุมพลพงษ์
 5. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดนครพนม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
  โดย ผอ.อนันต์ สุวรรณหงส์ / อาจารย์เพ็ญพักตรา เสนาไชย / อาจารย์วิโรจน์ วงศ์ศิริ / อาจารย์สุรชาติ รัศมี
 6. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  โดย ผอ.ณรงค์ ชาติภรต / อาจารย์สมัย นาคเสน / อาจารย์จารุวรรณ วรรักษ์ / อาจารย์โนรี กระภูชัย / อาจารย์ประสพพร ยิ่งศิริ / อาจารย์รำไพ พิเดช / อาจารย์จุฬาภรณ์ น้อยบุดดี / อาจารย์นวลปรางค์ เจริญวงค์ / อาจารย์เผชิญ ศรีอุดม / อาจารย์นวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิต
 7. ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
  โดย ผอ.ประสิทธิ์ ศรีเชียงสา / อาจารย์นิคม เบี้ยวเก็บ / อาจารย์สายยนต์ โพธิ์เสนา / อาจารย์พงษ์สวัสดิ์ ป้องกัน / อาจารย์จรีภรณ์ โพธิ์อ่อง / อาจารย์เยาวลักษณ์ โพธิบุตร / อาจารย์ณัฐชยา เรืองสุวรรณ
 8. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร
  โดย ผอ.วรวิทย์ สุพร / อาจารย์มณเฑียร ถ่อเงิน
 9. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  โดย อาจารย์พรสุดา จันทรโคตร
 10. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ
  โดย ผอ.จักรทิพย์ กีฬา / อาจารย์ถาวร สีทน / อาจารย์กันทิมา แก้วล้อมบึง / อาจารย์พงษ์พร เอเรสเลอร์ / อาจารย์สมชัย พลรักษ์ / อาจารย์สมภาส บุญมาลี / อาจารย์อำนวยพร เถาว์โท
 11. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  โดย ผอ.สมจิต บุตรทองทิม / อาจารย์ชวลิต รังสี / อาจารย์ประสงค์ จันจำปา / อาจารย์แก้ว แสงงาม / อาจารย์สายสมร โมฬีพันธ์ / อาจารย์สมศักดิ์ ภาผล / อาจารย์พรศรี ชาติมนตรี / อาจารย์รัชนีพร เพ็ญภาคกุล / อาจารย์นพมาศ
 12. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  โดย ผอ.สถิตย์ ชนะชัย / อาจารย์อรไท อิสาน / อาจารย์จันทร์บุรี บุญสมศรี / อาจารย์ภาวนา จึงตระกูล / อาจารย์ศรีวิไล เดชสุวรรณ
 13. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสิรินธร
  โดย ผอ.ภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ / อาจารย์สุจินดา สินโพธิ์ / อาจารย์กรองแก้ว วินิจฉัย / อาจารย์ฉัณแข รัตตัญญู / อาจารย์ประกายเพชร คูณวัฒนาพงษ์ / อาจารย์วัฒนา อิ่มชื่น / อาจารย์มะลิ บุญสุยา
 14. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  โดย ผอ.ธงชัย นิยโมสถ / อาจารย์อนุสรณ์ พื้นแสน / อาจารย์จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์ / อาจารย์กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์ / อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ / อาจารย์โยธิน เอื้อพรปัญญา / อาจารย์อุบลทิพย์ ลักษณะเพชร / อาจารย์ฐิตารีย์ ผลเจริญ / อาจารย์ฐิตารีย์ ผลเจริญ / อาจารย์ผกาวรรณ ทรงวิวัฒน์
 15. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
  โดย ผอ.สำเร็จ โพธิวรรณา / อาจารย์นพภณ วิเวก / อาจารย์วิเศษ น้อยผึ้ง / อาจารย์บุษบา ยาวะโนภาส / อาจารย์สุภาวดี ทาลีราช / อาจารย์ดรณี ปิติแก่นทราย
 16. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดหนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
  โดย ผอ. ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล / อาจารย์ทัศนาพร ทองแสน / อาจารย์วรวรรณ ไชยวงศ์ / อาจารย์อาภาณี โคตะดี / อาจารย์เต็มดวง ราชโหดี / อาจารย์ผ่องศรี ชุมพล / อาจารย์เพ็ญศรี พุทธา
 17. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
  โดย ผอ.ปรีชา ชัยเนตร / อาจารย์สงวนจิต ฐานวิเศษ / อาจารย์นลินดา แทบทาย
 18. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
  โดย นายศิวา กาฬแสน / น.ส.กอบเกื้อ อุตสาหกุล / นายแทน อั้งสูงเนิน / นางสุภาสิตา จันทร์หมื่นไวย / นางประภาศรี หาญสงคราม / นางจิราภรณ์ อินทกูล / นางนภาพร กลิ่นชั้น / นางพรทิพย์ ศรีวุฒิพงศ์

ศูนย์ประสานงาน เอวายซี ประเทศไทย เขตภาคตะวันตก

 1. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
  โดย ผอ.วัชรินทร์ เวชสุวรรณ / อาจารย์อธิตา เสาวลักษณ์
 2. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
  โดย ผอ.จักรกฤษณ์ แย้มศรวล / อาจารย์ภาวดี จิตตามัย / อาจารย์ภาวดี จิตตามัย / อาจารย์พรทิพย์ ศุภวงศ์ / อาจารย์อำไพ สมประสงค์
 3. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์
  โดย ผอ.สุวิทย์ พ่วงลาภ / อาจารย์ต้าน บุญสมบูรณ์สกุล / อาจารย์กุนทินี จำปาเรือง / อาจารย์นภา เมธาประสิทธิ์ / อาจารย์วิบูลย์ หิรัญวงศ์
 4. ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์
  โดย ผอ.ทองคำ สร้อยทอง / ผอ.ทองคำ สร้อยทอง / อาจารย์ทิวา รองสวัสดิ์ / อาจารย์ปริศนา ธัมมสโร / อาจารย์กานดา ศรีวิสุทธิ์

ศูนย์ประสานงาน เอวายซี ประเทศไทย เขตภาคตะวันออก

 1. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์
  โดย ผอ.ศิริรัตน์ หอมประเสริฐ / อาจารย์ยุพา ศรีสมพงษ์ / อาจารย์จรรยา โสภาจารีย์ / อาจารย์แสงเดือน ประสงค์ดี / อาจารย์จุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม / อาจารย์ธกนศักดิ์ ชิงดวง
 2. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
  โดย ผอ.บันลือ คุรุธรรมจารุ / อาจารย์อัญชลี อินทร์จันทร์ / อาจารย์รัตยากร คำบาง / อาจารย์สุกัญญา ถกลประจักษ์ / อาจารย์เขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ / อาจารย์วิลาวรรณ์ สินธุพันธ์ / อาจารย์จารุวรรณ อำนวยสมบัติ
 3. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  โดย อาจารย์ศิริ จิตรประสิทธิศิริ / อาจารย์รัตนา ช้างขำ / อาจารย์อำนวย จันทรพิทักษ์ / อาจารย์ไพรินทร์ กองแก้ว / อาจารย์กัลยา ทั่งทอง
 4. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
  โดย ผอ.อำนาจ ภักดีเสน่หา / อาจารย์กนกทิพย์ หงส์ทวี
 5. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  โดย นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร / นายเกษม วิริยะประกอบ / นางสาวอรพินท์ ครุฑจับนาค / นางสาวเรวดี มีสุข / นางสาวนารี เพชรเลิศ / นางสาวนันธิดา จันทร์แก้ว / นางสาวสุทธิภา สุนทรสวัสดิ์ / นางสาววารุณี สุรังสี / อาจารย์กุมารี แสนสวัสดิ์

ศูนย์ประสานงาน เอวายซี ประเทศไทย เขตภาคใต้

 1. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดชุมพร ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดชุมพร
  โดย ผอ.สมใจ สันติยานนท์ / อาจารย์จามจุรี บุญเอี่ยม / อาจารย์ รจนา ขวัญศิริ / อาจารย์นวลจันทร์ เหมปราการ / อาจารย์อาภรณ์ รัศมี / อาจารย์โสภิษฐ์ โพธารส / อ.พันธ์ทิพย์ ระเบียบโอษฐ์
 2. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  โดย ผอ.สาธร ลิกขะไชย / อาจารย์เสงี่ยม อรรถพร / อาจารย์ศุภลักษณ์ วรรณนุช
 3. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดระนอง โรงเรียนสตรีระนอง
  โดย ผอ.บรรยงค์ ตันติธรรมมานันท์ / อาจารย์จุนิษฐ์ ซังธาดา / อาจารย์ชลดา เพชรพรหมศร / อาจารย์ถนอมรัตน์ พ่อนุ้ย / อาจารย์อินทิรา พิมลศรี / อาจารย์ละออ ทองสกุล / อาจารย์สารภี นิลวิเชียร
 4. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง
  โดย ผอ.นริศ ฤทธาภิรมย์ / อาจารย์มยุรี ศรีทองเทศ / อาจารย์สุนิดา วงษ์สุวรรณ / อาจารย์นารีรัตน์ มธุรส
 5. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  โดย ผอ.นิกร ธีระจามร / อาจารย์มาโนช สืบศักดิ์ / อาจารย์เพ็ญศรี โกยแก้ว / อาจารย์สุจนีย์ ตันประดิษฐ์ / อาจารย์อันธิกา สีหะวีรชาติ / อาจารย์บุญทอง อภิชิตโสภา
 6. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
  โดย ผอ.ธีรชัย สังข์ทอง / อาจารย์วัฒนา จินดาพล / อาจารย์อุรา เสนาเพ็ง
 7. ศูนย์ประสานงาน ประจำจังหวัดกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
  โดย ผอ.พัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ / อาจารย์ทัตเทพ อ่อนเกตุพล / อาจารย์สุดารัตน์ เจริญพานิช / อาจารย์อัษฎาพร อั้นเต้
 8. ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
  โดย อาจารย์จินตปาฏี ทับทิมทอง / อาจารย์สุภา ชูหวาน / อาจารย์ดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม / อาจารย์นิภา ผ่องสุวรรณ์ / อาจารย์พันธิภา รุจิวณชย์กุล / อาจารย์สุ
  ทิน อยู่สบาย
 
 
 
 
 
Home | Company Profile | Contact Us
9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 556 1533-40 แฟกซ์ : 02 911 1700
9/197 Fl.7, GOT Building, Soi Ratchadapisek29, Ratchadapisek, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02 556 1533-38 Fax: 02 911 1700
E-mail : ayc.thailand@gmail.com http://www.aycthailand.com