levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกิตติมศักดิ์
กิจกรรมทางสังคม เอวายซี
กิจกรรมองค์กร เอวายซี
นโยบายและวัตถุประสงค์
Student Exchange
Inbound Exchange Programs in Thailand
English Programs For School
English Summer Camps
English Camps for School
English Summer Course
English Summer Courses for School
October Programs
AYC Chinese Program
School Camps
English Program For School
Work And Travel
English Summer Camps
English Summer Course
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ
หน้าแรก > 10 Years Anniversary > 
Version
 

          AYC ประเทศไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ.1998 จนถึง ณ ปัจจุบันซึ่งนับเป็นค่ายแรกที่มีการจดบันทึก ดังนั้น AYC จึงถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 10 ปี ซึ่งต้องนับว่า AYC ก้าวเข้าสู่วัยที่มีความพร้อมในทุกด้าน ในขณะที่ไม่เคยหยุดยั้งการคิดค้น พัฒนา ศักยภาพ ในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลด้านภาษา และวัฒนธรรมให้แก่ประเทศเป็นหลัก ทำให้ AYC ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

          ด้านการให้บริการจัดฝึกอบรมภาษา และวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ได้มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมกำลังพลในการปฏิบัติงาน หรือเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อสร้างทักษะในการใช้ภาษาของบุคลากร หรือสร้างโอกาสในการใช้ภาษาด้วยคุณภาพ ซึ่งนั่นคือปัจจัยที่ชี้วัดว่า AYC ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย

                จากข้อมูลการให้บริการการฝึกอบรมที่จัดทำไว้เป็นสถิติที่บ่งชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมพุ่งสูงมากขึ้นในทุกปี และทำให้พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยเพื่อเข้าแข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง

          AYC ประเทศไทย ในช่วงปี ค.ศ. 1998 ซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาที่ผู้ก่อตั้งได้จัดค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษภายในประเทศโดยใช้เจ้าของภาษาเป็นผู้ดำเนินค่าย และใช้รูปแบบเฉพาะของ AYC โดยมีคุณสิโรดม อ่ำสำอางค์ ผู้บริหารในขณะนั้นเป็นวิทยากรด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังเล็งเห็นว่า AYC ประเทศไทยจะสามารถขยายโอกาสให้บุคลากรทั่วทั้งประเทศไทย

            ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาการฝึกอบรมประการแรก คือ ให้ความสำคัญกับบทเรียน (Curriculum) ในการพัฒนาบทเรียนต่างๆ นั้น ได้รับความเต็มใจอย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ ทัศนีย์ อ่ำสำอางค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง AYC ประเทศไทย มีประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการ AFS มา 17 ปี รวมทั้งจบการศึกษาปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับทีมงานโดยอาจารย์ชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการเรียนที่ได้ผลดีเยี่ยม คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้กับ   บุคลากร เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยยึดหลัก Concept ว่า “LEARNING BY DOING”

          ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาการฝึกอบรม ประการที่สองคือ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดี และอยากที่จะใช้ภาษาด้วยตัวเอง จากนั้นแล้วผู้เรียนจะสามารถสืบค้นเรียนต่อยอดด้วยตัวเองต่อไปได้ (Learning With Fun)

         
**
นอกจากยุทธศาสตร์ที่สำคัญเหล่านี้ AYC ประเทศไทย ยังประสบความสำเร็จในอีกหลายโครงการอาทิ


               ฝ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
AYC ประเทศไทย (Student Exchange Program) SEP จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งการเตรียมความพร้อมของนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างสูง ด้วยความชำนาญของผู้บริหารซึ่งเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยตัวเอง พร้อมกับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศจึงสามารถเจรจาขอทุนจากประเทศต่างๆ ได้ และดำเนินงานต่อเนื่องมาอย่างดีโดยเน้นถึงคุณภาพของผู้สมัครที่เข้าร่วมรับทุน คัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 4,000 คนทั่วประเทศทุกปี เข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และวัฒนธรรมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

          อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ AYC ประเทศไทย สามารถขยายการให้บริการได้อย่างดี คือ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน นับจากปี 2005 ด้วยโครงการนำร่องโรงเรียนหนึ่ง ณ ปัจจุบันได้ขยายตัวถึง 40 โรงเรียน นั่นหมายถึงคุณภาพตามมาตรฐาน และความสามารถในรูปแบบระบบการจัดการ   ที่ดีตลอดจนการอบรมครูชาวต่างชาติเพื่อเข้าทำการสอนในโรงเรียนของประเทศไทย

                AYC ประเทศไทย ถือเป็นองค์กรแห่งการสรรค์สร้างบุคลากรของประเทศไทยที่ใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการทุ่มลงทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และการบริการที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม และออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับความสามารถเฉพาะบุคลากร นับเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป

                AYC ประเทศไทย มิได้สนใจแต่เรื่องของการพัฒนาธุรกิจของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์ทั้งในด้านกีฬา กิจกรรมที่สนับสนุนสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยมีทั้งสิ้น 78 โรงเรียนทั่วประเทศ

แม้ AYC ประเทศไทยจะได้รับการอบรมเป็นอย่างดีในเรื่องมาตรฐาน การฝึกอบรม ความปลอดภัย บทเรียน และอีกส่วนหนึ่งที่ AYC ประเทศไทยโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งคือ “ความจริงใจ” จึงทำให้เกิดโครงการอีกหลากหลายออกมาตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม อาทิ AYC Work & Travel สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย AYC Internship สำหรับบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีแล้ว เพื่อสะสมประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศแล้วนำสิ่งดีๆ มาพัฒนาประเทศ

                ตลอด 10 ปีทีผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายของศูนย์ประสานงาน AYC หรือการคัดเลือกผู้เข้าร่วมรับทุน AYC อีกทั้งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศผ่านทางเยาวชนหรือยุวทูตทั้งภายใน และภายนอกประเทศ AYC พร้อมจะมุ่งมั่นรักษาชื่อเสียงไว้ และพร้อมจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในสังคมโลกต่อไป

 
 
 
 
 
Home | Company Profile | Contact Us
9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 556 1533-40 แฟกซ์ : 02 911 1700
9/197 Fl.7, GOT Building, Soi Ratchadapisek29, Ratchadapisek, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02 556 1533-38 Fax: 02 911 1700
E-mail : ayc.thailand@gmail.com http://www.aycthailand.com