levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกิตติมศักดิ์
กิจกรรมทางสังคม เอวายซี
กิจกรรมองค์กร เอวายซี
นโยบายและวัตถุประสงค์
Student Exchange
Inbound Exchange Programs in Thailand
English Programs For School
English Summer Camps
English Camps for School
English Summer Course
English Summer Courses for School
October Programs
AYC Chinese Program
School Camps
English Program For School
Work And Travel
English Summer Camps
English Summer Course
ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพ และปริมณฑล)
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
อาจารย์อาสาสมัคร
กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการสมัคร
Gallery
ติดต่อ
หน้าแรก > Host Family & School > การสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของ AYC > 
Version
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ
เกี่ยวกับครอบครัวอุปถัมภ์ AYC
การสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของ AYC
การสมัครเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของ AYC
ใบสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของ AYC
ติดต่อ

โครงการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ       

          โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย ได้ดำเนินการ

ร่วมกับมูลนิธิทางการศึกษาจากนานาประเทศ อาทิเช่น
AIFS ประเทศสหรัฐ

อเมริกา
, NZIIU ประเทศนิวซีแลนด์, Study Abroad UK แห่งสหราช

อาณาจักร รวมถึง
KCEL ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งหวังในการสร้าง

ความเข้าใจอันดีต่อกันในความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุขในหมู่มวลมนุษยชาติ
 ดังนั้น ในปี 2009 นี้ เอ วาย ซี ประเทศไทย จึงได้ริ

เริ่มที่จะเชื้อเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15
– 18 ปี 6 เดือน ที่มีผลการเรียนดีและมี

ศักยภาพทางด้านภาษาจากนานาประเทศมายังประเทศไทยในฐานะยุวทูต  หรือรับเข้า

ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว โดยมีนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเข้าร่วมโครงการเป็นประเทศแรก  ยุวทูตจากประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับ

การคัดเลือกมาเป็นอย่างดี จากมูลนิธิอุปถัมภ์ที่ประเทศนั้นๆ โดย เอ วาย ซี ประเทศ

ไทย  จะพิจารณาใบสมัครซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนในลำดับสุดท้าย ดังนั้น

เฉพาะนักเรียนที่ได้แสดงถึงความมีวุฒิภาวะ ความสามารถทางด้านภาษาและปรารถนา

ที่จะได้รับประสบการณ์พิเศษนี้เท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติของ  เอ วาย ซี  มาจากกว่า  25  ประเทศทั่วโลก ได้แก่

อเมริกา           เยอรมัน            คีร์กิซสถาน          ทาจิสถาน          ออสเตรเลีย
ฮังการี            มาเลเซีย             ยูเครน              เบลารุส            อินเดีย
นิวซีแลนด์       เวียดนาม             บราซิล              อินโดนีเซีย        ฟิลิปปินส์
จีน              อิตาลี                โปแลนด์             แคนาดา           ญี่ปุ่น
รัสเซีย           อังกฤษ             คาซัคสถาน             แอฟฟริกาใต้       ฝรั่งเศส
เกาหลี            สเปน

              นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติจะเดินทางมาประเทศไทยในลักษณะของทุน

สมทบ โดยนักเรียนจะมาพำนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย
และศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงในทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนอาสา

สมัครประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ เอ วาย ซี
 

               
              เอ วาย ซี ดำเนินการในฐานะตัวแทน
ฝ่ายไทย ในการจัดปฐมนิเทศ การดูแล

ให้คำปรึกษา ตลอดจนจัดการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนทุนจากต่างประเทศ  องค์กร

หรือมูลนิธิในประเทศที่ส่งยุวฑูตมาประเทศไทยจะทำหน้าที่คัดกรองใบสมัครของนัก

เรียน จัดค่ายปรับตัวทางวัฒนธรรมก่อนการเดินทางมาประเทศไทย และประสานงาน

กับผู้ปกครองของนักเรียน และทางเอ วาย ซี จะจัดเตรียมข้อมูลให้กับมูลนิธิในต่าง

ประเทศ ทั้งเรื่อง ข้อกำหนดของโครงการ กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับขณะ

พำนักอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนได้ให้แนวทางในการเลือกนักเรียนอีกด้วย

สมัคร เพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติกับ AYC!

 
 
 
 
 
Home | Company Profile | Contact Us
9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 556 1533-40 แฟกซ์ : 02 911 1700
9/197 Fl.7, GOT Building, Soi Ratchadapisek29, Ratchadapisek, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 02 556 1533-38 Fax: 02 911 1700
E-mail : ayc.thailand@gmail.com http://www.aycthailand.com